0Weeks0Days0Hours0Minutes0Seconds

DE NATIONALE RIJSTCONFERENTIE 2016

ALGEMENE INFO

DATUM: 15 APRIL 2016
TIJD: 08:00 – 16:00
LOCATIE: LALLAROOKH CONFERENTIE CENTRUM, PARAMARIBO, SURINAME
ADRES: Lalla Rookhweg 54
PARTICIPATIE BIJDRAGE: SRD 75,- (INCLUSIEF LUNCH, DRINKS & SNACKS)

IN HET KADER VAN DE RIJSTCONFERENTIE ZAL DE EERSTE WORKSHOP GEHOUDEN WORDEN OP 18 APRIL 2016 TE BIC, NIEUW-NICKERIE (PARTICIPATIE BIJDRAGE OOK SRD 75,-)

***GRATIS VOOR STUDENTEN***

LET OP: REGISTRATIE MOGELIJK TOT EN MET 10 APRIL 2016.

Introductie 
De rijstsector van Suriname staat reeds geruime tijd onder grote druk. De sterk verslechterende concurrentiepositie van de Surinaamse Rijstexporteurs op de traditionele exportmarkten hebben in de najaarsoogst 2015 geleid tot zeer lage padieprijzen van tussen SRD 28 en SRD 40 per baal van 79 kg overeenkomend met een prijs van US$ 105 tot 151 per ton natte padie. Exportprijzen voor witte rijst met breukpercentages van 25% tot 10% daalden naar tussen US$ 310 en US$ 360 per ton. Deze ontwikkelingen veroorzaken een drastische achteruitgang in de winstgevendheid van zowel producenten als verwerkers, waardoor het voortbestaan van de sector thans ernstig wordt bedreigd.

Vanwege de slechte economische situatie waarin Suriname zich op dit moment bevindt, en die zich naar het zich laat aanzien nog een tijd kan voortduren, mag niet verwacht worden dat de overheid, zonder hulp van internationale donoren en financiers, in staat zal zijn deze negatieve ontwikkeling stop te zetten en ten positieve te keren.

Het concurrentievermogen van de Surinaamse rijst producten op traditionele exportmarkten is dalende. Dit heeft tot afname van de veldproductie door onderbenutting van beschikbare productieve arealen geleid, wat een dalend export surplus tot gevolg heeft. Dit heeft enerzijds tot gevolg afnemende marges voor verwerkers en geringere efficiency van de pelmolens door onder meer afnemende investeringen, en anderzijds daling van het boereninkomen en een verdere stijging van de schuldpositie van padieproducenten.

Een van de problemen is dat stakeholders in de sector en in de keten op diverse niveaus (individueel, organisatie, overheid en politiek) tegenstrijdige belangen denken te hebben, die op een aantal vlakken convergeren. Hoe beslecht je potentiele conflicten? En hoe versterk je het gevoel van “common interest” bij het zoeken van oplossingen voor de stagnatie? Een van de belangrijkste oorzaken van de stagnatie is de gebrekkige coördinatie, communicatie en samenwerking in de sector en tussen actoren in de waarde ketens. Gebrekkige horizontale en verticale samenwerking (boerenorganisaties, VRE, overheid, onderzoeksinstituten) in alle onderdelen van de keten.

Er is geen gestructureerde sturing en coördinatie van de ontwikkelingen in de sector door de koepel organisaties (Exporteurs, verwerkers, producenten) samen met de overheid en beleidsmakers. Public-private partnerships in waterbeheer, infrastructuur, verwerking en logistiek zijn nooit echt van de grond gekomen. Een ander manco is het gebrek aan beleid en management capaciteit bij de betrokken ministeries en instituten (LVV, HI, RO, OW&V, Financiën, ADRON en MCP) en een zwakke samenwerking tussen deze instanties.

Er is ook onvoldoende marktgerichtheid in de schakels van de keten doordat er geen inzicht is in de wijzigingen in de consumenten voorkeuren en de marktontwikkelingen op binnenlandse en exportmarkten in de EU en Caribbean. Er is onvoldoende innovatief vermogen in de hele keten om relevante moderne werkwijzen en technologie te absorberen en te adopteren. De actoren zijn dan ook onvoldoende in staat om mee te gaan met internationale ontwikkelingen met betrekking tot standaardisatie van de kwaliteit, traceability systems, marktgericht onderzoek, toevoegen van waarde aan producten (voor nichemarkten zoals organische, fair-trade en aromatische rijst), bijproducten en residuen (kaf en stro), waardoor de bruto verkoopopbrengst van onze rijst laag is.

 

Daarom achten de initiatiefnemers een nationale sectorbrede inspanning noodzakelijk om deze neergang te keren, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de ervaringen in enkele belangrijke rijst exporterende landen.

Een nationaal rijst congres zal praktische breed gedragen voorstellen voor acties moeten opleveren om op korte en langere termijn met alle belanghebbenden en ter zake deskundigen dit getij te kunnen keren.

   1. Doelen conferentie

De doelstelling van het congres is tweeledig namelijk:

    1. om met behulp van nationale en buitenlandse experts voor de gezamenlijk geïdentificeerde knelpunten verbeterpunten aan te geven, te kwantificeren en vast te leggen middels een publikatie;
    1. om tot een Productschap voor de rijstsector te komen, een orgaan met publiek-rechterlijke bevoegdheden, waarin overheid, padieproducenten, verwerkers, semi-overheidsinstituten (ADRON, OW-MCP), leveranciers van diensten en goederen en Financiele instellingen participeren.

2. Deelnemers
Nationaal: De Surinaamse overheid (Ministeries van LVV, HI, OW&V, RO, ROGB, Financiën), Bureau of standards (SBS), Rijst Onderzoeksinstituut (ADRON), Overkoepelend waterschap (MCP) en overige waterschappen, CELOS, Anton de Kom University of Suriname (ADEKUS) , Industrial Development Centre Suriname (IDCS), besturen waterschappen, individuele deskundigen en onderzoekers, banken (NOB, AKF, CBvS, commerciële banken), vertegenwoordigers boeren (besturen associaties, alle grote padie producenten), verwerkers (alle operationele verwerkers), service instellingen en toeleveringsbedrijven, politieke partijen.

Internationaal: Rijstexperts en beleidsmakers uit Vietnam, Guyana en Nederland.

3. Voorwaarden voor succes
Ten einde een provocatieve doch constructieve dialoog te entameren dienen buitenlandse ervaringen als “spiegel en feedback” voor de Surinaamse deelnemers. De bijdrage van buitenlandse deelnemers (Vietnam, Guyana) moet laten zien dat een ongeordende rijstsector, zoals in Suriname, niet in staat is te overleven op de wereldmarkt. Ook elders is men constant bezig om de veranderende consumenten behoeftes te traceren en de nodige innovaties door te voeren en waar nodig de supply-chain aan te passen door boeren te organiseren in productie units (voor inputs, voorlichting, water) om een kwaliteitsproduct tegen lage kostprijzen voort te brengen. De opgedane ervaringen van deze “best practices” (zowel positieve als negatieve) dienen in de conferentie gepresenteerd te worden om Surinaamse stakeholders kennis te laten maken met, en te laten inspireren door, alternatieve kennis en ervaring.

4. De organisatie van de conferentie

    • Promotors en hoofdsponsor: De Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) in samenwerking met de Surinaamse PostSpaarbank (SPSB)
    • Secretariaat: Suriname Business Forum/Center (SBC)
    • Overige nationale sponsors: Rijstverwerkingsbedrijven, Commerciële banken, Dienstverleners, Leveranciers van landbouwstoffen en machines.
   • Organisatie commissie: 1) Arthur Zalmijn, 2) Winston Ramautarsing, 3) Robert Elmont, 4) Rabin Soechit).

5. Globaal programma conferentie
De Nationale Rijst Conferentie is opgesplitst in 2 delen en als volgt opgebouwd:

    • De Nationale Conferentie op 15 April 2016 in het Lalla Rookh Conferentiecentrum:
    • De 1e Rijst Workshop op 18 April in het BIC te Nw. Nickerie.

Programma Nationale Rijst Conferentie
Locatie: Lala Rookh Ballroom

Vrijdag 15 april 2016
07.30 uur: Inloop/Registratie deelnemers/koffie
08.00 uur: Welkomstwoord Conferentievoorzitter Ir. Iwan Poerschke

08.10 uur: Openingstoespraak Minister van LVV Ir. Suresh Algoe

08.20 uur: Presentatie Arthur Zalmijn MSc: Condities voor doorbreking stagnatie in rijstsector.

08.50 uur: Presentatie Mr. Nguyen Luong Nhan MSc, Lessons from Vietnam on Rice Policy Development

09.20 uur: Presentatie Ir. Robert Elmont: Inspelen op veranderende consumenten voorkeuren en markteisen; Noodzaak voor een marktgerichte waardeketen

09.40 uur: Koffiebreak
10.00 uur: Presentatie General Manager GRDB Guyana Nizam Hassan MBA: Conditions for Successful Rice Sector Development in Guyana

10.30 uur: Presentatie Ir. Winston Ramautarsing: Sectororganisatie en samenwerking; naar een Productschap Rijst.

10.50 uur – 12.00 uur: Plenaire Paneldiscussie

12.00 Lunch Break
13.00 Instructie aan de Discussiegroepen t.a.v. Verbeteringspunten gehele waardeketen (Inleiding max 5 minuten, inleiders niet definitief)

Item 1. Zaaizaad (v.d. Kooije)

Item 2. Irrigatiewater (Small/MCP)

Item 3. Gewasmanagement en mechanisatie (Gajadin/ Kartosoewito)

Item 4. Verhoging efficiëntie en verlaging verwerkingskosten (R.Soechit)

Item 5. Kwaliteit, voedselveiligheid, innovatie en added-value producten (Kross/ Ong A Kwie)

Item 6. Verlaging Financieringskosten (Poerschke)

Item 7. Sectorlastenverlichting (Ramautarsing)

13.45 uur- 15.30 uur: Discussie in 4 Discussiegroepen ter formulering van Verbeterpunten.
15.30-15.50 Rapportage werkgroepen
15.50-16.35 uur: Plenaire discussie/ aanvulling op groepsrapportages en aanbevelingen voor follow-up
16.35 – 16.50uur: Samenvatting Conferentievoorzitter
16.50-17.00 uur: Slot toespraak Minister van H&I
17.00 uur: Afsluiting

Procedure discussiegroepen:

    1. Organisaties zullen worden gevraagd zoveel mogelijk hun vertegenwoordigers gelijkelijk over de 4 discussiegroepen te spreiden.
    1. De themas zullen in maximaal 5 minuten worden ingeleid door deskundigen.
    1. Er zullen vooraf 4 discussiegroeps voorzitters en 4 rapporteurs worden aangewezen die vooraf worden geinstrueerd (voor gelijkgerichte aanpak en tijdsmanagement).
    1. Elke discussiegroep zal tevens aangeven welke follow-up workshops (1. Zaaizaad; 2. Gewasmanagement; 3. Verwerking en Marketing; 4. Exportlogistiek etc.) voor hun van belang en urgent zijn.

Programma Workshop 1. Organisatie van de Waardeketen

Datum: Maandag 18 April 2016

Locatie: BIC, Nw.Nickerie

Tijd Items  
07.30-08.00 Registratie deelnemers
08.00-08.05 Opening workshop
08.05-08.15 Dagvoorzitter Ir. Iwan Poerschke: Presentatie aanbevelingen en conclusies Nationale Rijst Conferentie 15 april 2016
08.15-08.45 Presentatie Mr. Nguyen Luong Nhan, MSc: Guidelines for the development of a National Rice Sector Strategy and Organization based on the experiences of Vietnam.
08.45-09.05 Presentatie Ir. Jan van Huis: Governance van de Rijstketen door Versterking Horizontale en Verticale Samenwerking;
09.05-09.25 Presentatie Arthur Zalmijn MSc: Noodzaak van een Productschap Rijst
09.25-09.45 Presentatie Ir. Winston Ramautarsing: Juridische-, organisatorische- en budgettaire aspecten Productschap Rijst
09.45-10.05 Koffie break
10.05-10.20 Visie overheid over condities voor Productschap Rijst
10.20-10.35 Visie boeren over condities voor Productschap Rijst
10.35- 10.50 Visie verwerkers over condities voor Productschap Rijst
10.50-11.00 Visie overige stakeholders over condities voor Productschap Rijst
11.00-12.20 Plenaire discussie
12.20-13.20 Lunch
13.20-13.30 Eindconclusies en aanbevelingen voor follow-up workshops door Conferentie Voorzitter
13.30 Afsluiting door DC Nickerie (niet bevestigd)
    1. Activiteiten

De activiteiten planning kent een drietal fasen:

Fase 1: De Voorbereiding (September 2015 – midden April 2016)

Fase 2: De Conferentie (15 en 18 April 2016)

Fase 3: De Follow-up, inclusief Publikatie (19 April – 1 Juni 2016).

[1] Het initiatief voor dit voorstel is ontstaan na een studietrip door twee Surinaamse rijst experts aan de dynamische rijstsector in Vietnam in April 2015. Tijdens deze trip is gebleken dat in de expanderende padie sector in Vietnam, net als in Suriname, vele problemen voorkomenn. Deze worden middels creatieve initiatieven aan de orde gesteld, waarbij door vele betrokkenen naar innovatieve oplossingen worden gezocht. Bijvoorbeeld: door policymakers, R&D-instituten, kleine producenten, engineering companies, irrigatie boards, staats ondernemingen met contract farmers (of “outgrowers”), verwerkers en private exporteurs. Men tracht op creatieve wijze waarde toe te voegen aan de keten en een antwoord te vinden op de sterk veranderende marktcondities en verbetering te brengen in de stagnerende boereninkomens in (Noord en Zuid) Vietnam.